Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka
Výrobcovia / značky
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Získajte informácie o novinkách a aktuálnych akciách.

Obchodné podmienky

Úvod Info Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.slshop.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže systémom objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo OBJEDNAŤ. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla OBJEDNAŤ a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky nieje podmienené registráciou v systéme. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu eshopu a spoločnosť Signum Laudis s.r,o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na stránke www.slshop.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje (vrátane osobného kódu predeleného systémom) odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Signum Laudis s.r,o a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a reklamačného poriadku pre zákazníkov Signum Laudis s.r.o. Systém slshop umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.
Na výber sú tri druhy platby:
1. Hotovosť
2. Dobierka
3. Prevod na účet - po prijatí objednávky Vám vystavíme  PREDDAVKOVÚ FAKTÚRU, ktorú Vám následne pošleme na Váš email. Preddavková faktúra bude obsahovať údaje o tovare, výške ceny a účte spoločnosti Signum Laudis s.r.o, na ktorý treba preddavkovú faktúru uhradiť. Splatnosť preddavkovej faktúry je 3 dní. 

Lehota, počas ktorej je spoločnosť Signum Laudis s.r.o. viazaná ponukou tovaru vrátane ceny

V prípade korektnej funkčnosti systému slshop je spoločnosť Signum Laudis s.r.o viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ak bola cena uhradená v 7-dňovej lehote splatnosti.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť Signum Laudis s.r.o sa zaväzuje objednaný tovar, ktorý je skladom dodať zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak spoločnosť Signum Laudis s.r.o nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 6 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti Signum Laudis s.r.o, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Signum Laudis s.r.o sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Signum Laudis s.r.o a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Signum Laudis s.r.o sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar spravidla dodaný do troch pracovných dní , resp. tovar označený v ponuke textom „Tovar je na objednávku“ do 14 dní po pripísaní úhrady na účet spoločnosti Signum Laudis s.r.o. Spoločnosť Signum Laudis s.r.o sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme slshop ako miesto doručenia. Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber na našej prevadzke, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednávateľa. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákaznik mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Spoločnosť Signum Laudis s.r.o. nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Storno objednávky

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese slshop@slshop.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Signum Laudis, s.r.o., Jilemníckeho 4/A, 036 01 Martin, prípadne odovzdajte tovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

 

Reklamačné podmienky

 

 • Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 • Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 • Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumente „Spôsoby doručenia“ a „Reklamácie“. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

   

  Ochrana osobných údajov e-shopu SIGNUM LAUDIS s. r. o. na internetovej doméme http://www.slshop.sk/  

   

   1. Spoločnosť SIGNUM LAUDIS s. r. o., so sídlom Jilemnického 4/A, Martin 036 01 IČO 36 815 896, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19312/L (ďalej len „predávajúci" alebo „správca) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie") a v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“) osobné údaje  

  Kontaktná osoba: ....................................., email: ..................................., telefón: .............................

  Dotknutá osoba:

  - akákoľvek fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, ktorý ponúka predávajúci,

  - akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka spoločnosti predávajúceho, ktorý - nakupuje tovar, ktorý predávajúci ponúka (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),

  - akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webovú stránku predávajúceho,

  - akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi predajňu predávajúceho na území Slovenskej republiky.

   

  2. Predávajúci spracúva nasledujúce osobné údaje:

  -             meno, priezvisko

  -             e-mailovú adresu

  -             telefónne číslo

  -             adresu/sídlo

  -             informácie o online nákupoch (napr. čo zákazník kúpil a akým spôsobom platil)

  -             prihlasovacie údaje (meno a heslo, ak je registrovaný v e-shope)

   

  3. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi Vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie a ust. § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

   

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Predávajúci osobné údaje spracúva aj na to, aby kupujúceho - Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi prostredníctvom E-shopu mohol informovať o ponuke tovarov, novinkách, zľavových akciách.


  Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov  od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie a na základe ust. § 13 ods. 1 písm. c) a f) - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

   

  V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOÚ).

   

  4. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

   

  V prípade, ak nemáte záujem registrovať sa v E-shope predávajúceho, či kúpiť si akýkoľvek tovar, ktorý predajca ponúka, ale zároveň sa prihlásite na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás predávajúci informuje o ponuke svojich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach, predávajúci spracúva Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním. Predtým ako sa prihlásite na odber newslettra sa Vás predávajúci opýta, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webstránky spoločnosti predávajúceho, alebo kliknutím na odkaz „.........odhlásiť/zrušiť odber“, ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

   

  5. Niektoré osobné údaje, ktoré predávajúci získava môže zdieľať s jeho obchodnými partnermi. Niektoré Vaše osobné údaje môže predávajúci poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby predávajúcemu. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne predávajúci vyžaduje, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Predávajúci zdieľa iba tie osobné údaje, ktoré jeho poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb.

  Niektoré Vaše osobné údaje môže predávajúci alebo jeho poskytovateľ poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

   Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

   

  6.Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.“

   

  7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia a ZoOOÚ máte právo:

  -        zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,

  -        vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,

  -        požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

  -        vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,

  -        požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,

  -        na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

  -        požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

  -        na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia a ZoOOÚ porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením a ZoOOÚ,

  -        podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,  webstránka:  http://www.dataprotection.gov.sk/

   

   

Copyright 2015 - 2019 © Doplnky pre štýlové bývanie
// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // AddToCart // Track when items are added to a shopping cart (ex. click/landing page on Add to Cart button) fbq('track', 'AddToCart'); // AddToWishlist // Track when items are added to a wishlist (ex. click/landing page on Add to Wishlist button) fbq('track', 'AddToWishlist'); // InitiateCheckout // Track when people enter the checkout flow (ex. click/landing page on checkout button) fbq('track', 'InitiateCheckout'); // AddPaymentInfo // Track when payment information is added in the checkout flow (ex. click/landing page on billing info) fbq('track', 'AddPaymentInfo'); // Purchase // Track purchases or checkout flow completions (ex. landing on "Thank You" or confirmation page) fbq('track', 'Purchase', {value: '1.00', currency: 'USD'}); // Lead // Track when a user expresses interest in your offering (ex. form submission, sign up for trial, landing on pricing page) fbq('track', 'Lead'); // CompleteRegistration // Track when a registration form is completed (ex. complete subscription, sign up for a service) fbq('track', 'CompleteRegistration'); // Other // fbq('track', 'Other');